Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN BIZZ NIZZ BVBA

ART. 1.     TOEPASSELIJKHEID

1.1.          Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders overeengekomen, van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen en offertes van en overeenkomsten met BIZZ NIZZ BVBA (met maatschappelijke zetel te Brasschaat 2930, Eikenlei 10, België, KBO 0507.990.483), hierna ook genoemd ‘’AUTOMANAGER’’, zulks met uitsluiting van alle andersluidende en/of tegenstrijdige en/of aanvullende voorwaarden van de contractspartij van AUTOMANAGER, hierna ook genoemd de “Klant”.

1.2.          Door de ondertekening of elektronische aanvaarding door de Klant van een aanbieding of offerte uitgaande van AUTOMANAGER, aanvaardt de Klant de toepasselijkheid van onderhavige algemene voorwaarden.

 

ART. 2.     AANBIEDINGEN EN OFFERTES – TOTSTANDKOMING EN DUUR VAN DE OVEREENKOMST

2.1.           Alle aanbiedingen en offertes vanwege AUTOMANAGER zijn vrijblijvend en verbinden AUTOMANAGER niet. De aanbiedingen en offertes van AUTOMANAGER gelden slechts voor de daarin vermelde periode. Bij gebreke aan enige uitdrukkelijke vermelding gelden zij hoogstens voor één maand.    

2.2.           De overeenkomst tussen AUTOMANAGER en de Klant komt slechts tot stand door en bij schriftelijke orderbevestiging vanwege AUTOMANAGER aan de Klant. Een orderbevestiging via email wordt als schriftelijke orderbevestiging beschouwd.

2.3.           Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, wordt de overeenkomst tussen AUTOMANAGER en de Klant steeds afgesloten voor een duur van zesendertig (36) maanden.  Behoudens opzegging van de overeenkomst ten laatste zes maanden voor de vervaldag, conform de formele vereisten zoals vermeld in deze algemene voorwaarden, wordt de overeenkomst tussen AUTOMANAGER en de Klant stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes gelijk aan de oorspronkelijke looptijd van de overeenkomst. De opzegging dient, op straffe van ongeldigheid, per aangetekend schrijven te geschieden.

 

ART. 3.     PRIJZEN

3.1.           De opgegeven prijzen zijn steeds exclusief BTW, heffingen of andere taksen. 

3.2.           Deze prijzen worden jaarlijks, telkens op 1 januari, aangepast aan de schommelingen van de Belgische index der consumptieprijzen, met als aanvangsindex de index van de voorlaatste decembermaand voorafgaand aan de indexering en als nieuwe index de index van de laatste decembermaand voorafgaand aan de indexering.

3.3.           Evidente rekenfouten in de opgegeven prijzen kunnen door AUTOMANAGER op elk ogenblik worden rechtgezet.

 

ART. 4.     MEERWERKEN

4.1.           Ingeval met de Klant een vaste prijs werd overeengekomen, dan zal deze prijs slechts betrekking hebben op de in de aanvaarde en bevestigde offerte of in de gesloten overeenkomst genoemde te leveren werkzaamheden en diensten door AUTOMANAGER.  Eventuele werkzaamheden en diensten die in aanvulling op of wijziging van de aanvankelijke bevestigde offerte of overeenkomst in opdracht van de Klant door AUTOMANAGER worden geleverd (hierna “meerwerken”), zullen op basis van een nacalculatie tegen de gebruikelijke tarieven aan de Klant in rekening worden gebracht. Op niet-limitatieve wijze kunnen hierna volgende omstandigheden aanleiding geven tot meerwerken :

Uitbreiding of wijziging van analyse, pakket van eisen en wensen of ontwerp, nadat deze door de Klant is goedgekeurd ;

Eisen, wensen, randvoorwaarden of verwachtingen van de Klant die ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet, of niet in volle omvang, of onvoldoende duidelijk aan AUTOMANAGER kenbaar werd / zijn gemaakt ;

Gebreken en/of tekortkomingen in goederen of diensten van derden, onderaannemers en/of partners die door AUTOMANAGER in redelijkheid niet waren te voorzien, dan wel waarop AUTOMANAGER weinig of geen invloed kan uitoefenen;

Tekortschietende medewerking van de Klant bij de uitvoering van de overeenkomst;

4.2.           Aanvullingen en/of wijzigingen die in de loop van een project worden gevraagd, kunnen een verlenging van de leverings- en uitvoeringstermijn, evenals een verhoging van de initiële offerteprijs, in regie, tot gevolg hebben.

 

ART. 5.     LEVERING

5.1.           Tenzij anders schriftelijk en uitdrukkelijk overeengekomen, zijn de uitvoerings- of leveringstermijnen louter indicatief.

5.2.           Een overschrijding van de opgegeven uitvoerings- of leveringstermijnen kan in geen geval aanleiding geven tot het annuleren van het order of tot ontbinding van de overeenkomst door de Klant, noch tot het weigeren van de bestelde goederen of diensten door de Klant, en geeft de Klant in geen enkel geval recht op een schadevergoeding of op uitstel dan wel weigering van betaling.

5.3.           Als tijdstip van levering geldt, behoudens andersluidende overeenkomst, het ogenblik waarop de Klant toegang krijgt tot de door AUTOMANAGER ter beschikking gestelde software/applicatie.

5.4            Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de offerte van AUTOMANAGER of een schriftelijke overeenkomst, levert AUTOMANAGER haar diensten steeds op basis van een inspanningsverplichting. AUTOMANAGER garandeert geenszins dat de resultaten van haar diensten of de door haar geleverde/ter beschikking gestelde producten volledig vrij zijn van gebreken of bugs en steeds zonder onderbreking beschikbaar zullen zijn of steeds foutloos zullen functioneren. Garanties betreffende het niveau van dienstverlening worden enkel verleend in een daartoe specifiek afgesloten service level agreement.

ART. 6.     BETALINGSVOORWAARDEN EN -MODALITEITEN

6.1.           Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen tussen AUTOMANAGER en de Klant, zijn alle facturen van AUTOMANAGER betaalbaar binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum.  Op de vervaldag van de verzonden facturen dient de rekening van AUTOMANAGER te zijn gecrediteerd.

6.2.         Eventuele aanspraken op schadevergoeding en/of klachten vanwege de Klant over gebreken, tekort(koming)en en/of facturatie, schorten de betalingsverplichtingen door de Klant niet op.

6.3.           Alle betalingen moeten gebeuren in euro. Eventuele kosten die gepaard gaan met betalingen komen steeds ten laste van de Klant.

6.4.           Elke som die door de Klant aan AUTOMANAGER verschuldigd is, maar niet of niet tijdig betaald is op de vervaldag, wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een verwijlinterest van 12% per jaar, alsmede met een forfaitaire en onveranderlijke schadevergoeding gelijk aan 15% van de op vervaldag onbetaald gebleven sommen, met een minimum van 500 EUR, maar onverminderd het recht van AUTOMANAGER om een hogere effectieve schade te bewijzen.

6.5.           Niet, niet tijdige of onvolledige betaling van een of meerdere facturen geeft AUTOMANAGER het recht de overeenkomst op te schorten dan wel te ontbinden, naar haar vrije keuze, en dit desgevallend met recht op schadevergoeding conform de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden, de overeenkomst tussen partijen en/of het gemeen recht, zonder dat de beslissing van AUTOMANAGER tot opschorting of beëindiging ingevolge niet, niet-tijdige of onvolledige betaling door de Klant, op enigerlei wijze als rechtsmisbruik kan beschouwd worden of op enigerlei wijze aanleiding kan geven tot aansprakelijkheid van en/of het betalen van schadevergoeding door AUTOMANAGER.  Opschorting van de overeenkomst kan er bijvoorbeeld in bestaan dat de door AUTOMANAGER geleverde software/applicatie door AUTOMANAGER offline gehaald wordt.

6.6.           Door niet, niet tijdige of onvolledige betaling van één enkele factuur, om welke reden dan ook, wordt ook het verschuldigde saldo van alle andere, zelfs niet vervallen, facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar en vervallen bovendien alle door de Klant reeds verworven of aan de Klant toegezegde voordelen van betalingsuitstel en/of kortingen.

6.7.           Elke betaling vanwege de Klant wordt eerst aangerekend op de interesten, schadevergoeding en innings- en andere kosten en vervolgens op de hoofdsom. Bovendien worden betalingen steeds eerst toegerekend op de oudste openstaande factuur, met aankleven, zelfs al vermeldt de Klant dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

6.8.           De Klant zal geen aftrek mogen toepassen, bij wijze van verrekening, tegenvordering of anderszins, tenzij de Klant beschikt over een rechtsgeldig en afdwingbaar rechterlijk bevel krachtens hetwelk door AUTOMANAGER aan de Klant een bedrag moet worden betaald dat gelijk is aan deze aftrek.

 

ART. 7.     INTELLECTUELE RECHTEN

7.1.           Alle auteursrechten en alle andere intellectuele eigendomsrechten op of m.b.t. de door AUTOMANAGER geleverde producten en diensten, alsmede de ontwerpen, programmatuur, documentatie en alle andere elementen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst tussen AUTOMANAGER en de Klant, dan wel die daaruit voortvloeien, blijven uitsluitend berusten bij AUTOMANAGER en/of haar leveranciers en licentiegevers, en de levering van producten en/of diensten aan de Klant strekt aldus niet tot enige overdracht van auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten.

7.2.           Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald in de offerte van AUTOMANAGER of een schriftelijke overeenkomst, verkrijgt de Klant slechts een niet-exclusief, persoonlijk en niet-overdraagbaar gebruiksrecht met betrekking tot de door AUTOMANAGER geleverde software/applicaties en diensten, voor de overeengekomen doelstellingen en conform de bepalingen van de toepasselijke licentie- / gebruiksvoorwaarden, en zulks slechts gedurende de duurtijd van de overeenkomst en mits de toepasselijke licentievergoeding is betaald.  De Klant is niet gerechtigd de door AUTOMANAGER geleverde software/applicaties op enigerlei wijze, geheel of gedeeltelijk, openbaar te maken, te verveelvoudigen, te verhuren, te verkopen, te kopiëren, te vervreemden, daarop enige rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook aan een derde beschikbaar te stellen, ook niet indien deze derde de software/applicaties uitsluitend ten behoeve van de Klant gebruikt, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

 

ART. 8.     ONGEOORLOOFD GEBRUIK

8.1.           De Klant mag geen ongeoorloofd gebruik maken van de geleverde goederen, diensten of aangeboden faciliteiten, met inbegrip van eventueel gebeurlijk aangeboden opslagruimte. Onder ongeoorloofd gebruik wordt verstaan: het gebruiken of laten gebruiken, rechtstreeks of onrechtstreeks, van de geleverde goederen, diensten of aangeboden faciliteiten, met inbegrip van de aangeboden opslagruimte, in strijd met de toepasselijke licentie- / gebruiksvoorwaarden, voor het plegen van een inbreuk op enige overeenkomst of op enige wettelijke, al dan niet strafrechtelijke, bepaling in de ruimste zin van het woord, het veroorzaken van schade of hinder t.a.v. AUTOMANAGER of derden. De Klant zal AUTOMANAGER integraal vrijwaren voor alle eventuele aanspraken door derden ingesteld lastens AUTOMANAGER die verband houden met ongeoorloofd gebruik door de Klant van de geleverde goederen, diensten of aangeboden faciliteiten.

8.2.           Indien AUTOMANAGER ongeoorloofd gebruik vaststelt, is zij gerechtigd om zonder voorafgaande ingebrekestelling alle nodige of nuttig geachte maatregelen te nemen om dit gebruik te doen ophouden en is zij bovendien gerechtigd de overeenkomst met de Klant met onmiddellijke ingang te ontbinden ten nadele van de Klant, met recht op schadevergoeding te betalen door de Klant, dan wel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat het ongeoorloofd gebruik opgehouden heeft, dit alles zonder dat AUTOMANAGER tegenover de Klant gehouden kan zijn tot het betalen van enige schadevergoeding.

 

ART. 9.     PROTESTEN

9.1.           Alle protesten betreffende zichtbare gebreken, betreffende afwijkingen t.a.v. het bestelde of betreffende geleverde diensten, dienen op straffe van verval onmiddellijk bij levering van het desbetreffende goed of onmiddellijk na het verrichten de desbetreffende dienst te geschieden.

9.2.           Alle protesten betreffende verborgen gebreken dienen op straffe van verval te geschieden binnen 7 kalenderdagen nadat de Klant er kennis van heeft dan wel er behoorde kennis van te hebben.

9.3.           Alle protesten betreffende de facturatie, dienen op straffe van verval te geschieden binnen de 7 kalenderdagen na ontvangst van de desbetreffende factuur.

9.4.           Alle protesten, van welke aard ook, dienen alleszins op straffe van niet-ontvankelijkheid te geschieden bij gemotiveerde aangetekende zending.

9.5.           Het feit dat AUTOMANAGER onderhandelingen voert met de Klant n.a.v. een klacht of een schadegeval, brengt voor AUTOMANAGER geen enkele erkenning mee wat betreft haar aansprakelijkheid of de ontvankelijkheid of gegrondheid van de klacht.

9.6.           Ingeval van ontvankelijke, tijdige en gegrond protest, zal AUTOMANAGER alles in het werk stellen om binnen een redelijke termijn een kosteloze herstelling te doen.  In geen geval ontstaat hierdoor evenwel op enigerlei wijze recht op vergoeding voor de Klant.

 

ART. 10.  OPSCHORTING EN ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST

10.1.        Bij niet naleving door de Klant van een of meer van zijn contractuele verplichtingen, o.a. niet of niet tijdige betaling van de aan AUTOMANAGER verschuldigde bedragen en naleving van toepasselijke licentie- / gebruiksvoorwaarden, is AUTOMANAGER gerechtigd de verdere uitvoering van de met de Klant bestaande overeenkomsten op te schorten, dan wel deze overeenkomsten van rechtswege en zonder enige rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen ten nadele van de Klant, maar dit laatste slechts indien de Klant zijn contractuele wanprestatie(s) niet heeft rechtgezet binnen een termijn van 7 kalenderdagen nadat AUTOMANAGER via aangetekend schrijven de Klant in gebreke gesteld heeft zijn contractuele verplichtingen na te komen.

10.2.        Bij het ontvangen van ongunstige solvabiliteits- of handelsinlichtingen omtrent de Klant, waarbij als tekenen daarvan gelden, niet-limitatief opgesomd: geprotesteerde wissels, dagvaardingen wegens niet-betaalde facturen of RSZ bijdragen, fiscale schulden, vermeldingen in beslagberichten, e.d.m., is AUTOMANAGER gerechtigd al haar verdere prestaties op te schorten, totdat er behoorlijke waarborgen gegeven worden door de Klant binnen de door AUTOMANAGER bepaalde termijn. Geeft de Klant de gevraagde waarborgen niet binnen deze termijn, dan is AUTOMANAGER gerechtigd de overeenkomst met de Klant met onmiddellijke ingang te beëindigen via aangetekend schrijven, zonder dat AUTOMANAGER gehouden kan zijn tot enige schadevergoeding.

10.3.        Ingeval de Klant failliet wordt verklaard, om uitstel van betaling verzoekt, tot vereffening of ontbinding overgaat of indien er een voorlopig bewindvoerder, sequester, schuldbemiddelaar of gelijkaardig persoon benoemd wordt over de Klant, heeft AUTOMANAGER eveneens het recht de overeenkomst als van rechtswege en met onmiddellijke ingang beëindigd te beschouwen ten nadele van de Klant, waarvan zij kennis geeft per aangetekend schrijven, evenzeer zonder dat AUTOMANAGER hierdoor gehouden kan zijn tot enige schadevergoeding.

10.4.        Indien de overeenkomst met de Klant wordt beëindigd of ontbonden ten nadele van de Klant op grond van één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden, heeft AUTOMANAGER recht op betaling vanwege de Klant van alle op datum van beëindiging of ontbinding reeds verzonden facturen en reeds geleverde goederen en/of prestaties, alsook op een bijkomende schadevergoeding ten titel van winstderving, dewelke forfaitair wordt vastgelegd op 50% van de bedragen die nog verschuldigd zouden zijn geweest indien de overeenkomst of bestelling integraal zou zijn uitgevoerd, onverminderd het recht om hogere schade te bewijzen.


ART.11.   AANSPRAKELJJKHEID

11.1.        Indien er zich aan AUTOMANAGER verwijtbare fouten en/of gebreken voordoen m.b.t. de door AUTOMANAGER geleverde producten en/of diensten, kan AUTOMANAGER slechts enige aansprakelijkheid oplopen, op voorwaarde dat deze fouten en/of gebreken conform de bepalingen van deze algemene voorwaarden tijdig, op ontvankelijke wijze en in de juiste vorm aan AUTOMANAGER worden gemeld door de Klant.

11.2.        AUTOMANAGER kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor enige indirecte schade of gevolgschade, waaronder beschouwd worden, zonder dat deze opsomming beperkend is :  commerciële of financiële verliezen, verlies van data, verlies van reputatie, verlies winst of omzetderving, verlies van klanten en verliezen als gevolg van gerechtelijke stappen door derden ondernomen tegen de Klant.   Ook kan AUTOMANAGER in geen geval enige aansprakelijkheid oplopen met betrekking tot de inhoud van de informatie die de Klant invoert in en/of verwerkt via de door AUTOMANAGER geleverde software/applicaties, noch met betrekking tot de gegevens die eventueel op haar servers worden opgeslagen door de Klant. 

11.3.        De totale aansprakelijkheid, contractueel en/of buitencontractueel, van AUTOMANAGER en de schadevergoeding waartoe zij gehouden kan zijn, is hoe dan ook te allen tijde beperkt tot:

-In geval van prestatie van diensten of levering van producten: een bedrag gelijk aan de vergoeding die door de Klant betaald moet worden voor het onderdeel van de software/applicatie (module)/product of dienst die aanleiding gaf tot het schadegeval;

-In geval een licentie is verleend voor het gebruik van software: de totale jaarlijkse licentieprijs die door de Klant aan AUTOMANAGER betaald dient te worden voor het gebruik van het onderdeel van de software/applicatie (module) die aanleiding gaf tot het schadegeval.

Een te betalen schadevergoeding kan bovendien nooit meer bedragen dan het bedrag dat gedekt wordt door de aansprakelijkheidsverzekering van AUTOMANAGER.

 

ART. 12.  OVERMACHT

12.1.        In geval van overmacht heeft AUTOMANAGER het recht, zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn, de bestelling of de overeenkomst definitief volledig of gedeeltelijk niet uit te voeren of de uitvoering ervan uit te stellen. Als overmacht wordt o.a. beschouwd: staking, lockout, oorlogen, epidemieën, brand, machinebreuk, ziekte of ongeval van de personen met de uitvoering belast, het niet nakomen van de verplichtingen door de leveranciers van AUTOMANAGER of de onderaannemers waarop zij een beroep doet, elektriciteitspannes en alle omstandigheden die een essentiële wijziging van de economische toestand teweeg brengen, hacking, netwerk/internet/telecom-storingen.  Indien enige omstandigheid de uitvoering van de overeenkomst in hoofde van AUTOMANAGER bijzonder of onredelijk zou verzwaren, is AUTOMANAGER eveneens gerechtigd de overeenkomst definitief geheel of gedeeltelijk niet uit te voeren, zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn, dan wel de uitvoering van de overeenkomst te schorsen totdat deze omstandigheid ophoudt. Indien AUTOMANAGER bij het intreden van de hierboven vermelde omstandigheden of overmachtsituaties reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

 

ART. 13.  GELDIGHEID VAN DE INDIVIDUELE BEPALINGEN

13.1.        De nietigheid of ongeldigheid van één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden of van de overeenkomst tussen AUTOMANAGER en de Klant, tast geenszins de geldigheid van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden of van de overeenkomst tussen AUTOMANAGER en de Klant aan. Vanaf het ogenblik dat één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden of van de overeenkomst tussen AUTOMANAGER en de Klant nietig of ongeldig blijkt, zullen partijen in goede trouw onderhandelen om deze nietige of ongeldige bepaling te vervangen door een volledig geldige en afdwingbare bepaling die hun oorspronkelijke bedoeling zo nauwkeurig mogelijk weerspiegelt.

 

ART. 14.  TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

14.1.        Alle offertes en aanbiedingen van en/of overeenkomsten met AUTOMANAGER worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht.

14.2.        Alle geschillen tussen AUTOMANAGER en de Klant zullen bij uitsluiting van enig ander (scheids)gerecht beslecht worden door de rechtbanken van het gerechtelijk ressort of arrondissement Antwerpen.